languages
EL

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 15.05.2019 πρακτικό του Δ.Σ. και εξελέγη σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 14.05.2019, είναι εννεαμελές με τριετή θητεία που λήγει την 30η Ιουνίου 2022 και απαρτίζεται από τους εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤO Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Κορίνα Φασούλη Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος
Τζουλιάνα Τσουκαρίδη Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Ζέτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Αντωνάκος Μέλος Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό μέλος
Τίτος Βασιλόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό μέλος
Λάμπρος Φράγκος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος
Σαμουήλ – Σάμης Δαυίδ Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Λαδόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος