Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή

Η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προέβη κατά την συνεδρίασή του της 31.07.2014  στον ορισμό ως εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας του κ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Κουτούπη.

Κηφισιά 31 Ιουλίου 2014

Κατεβάστε εδώ Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή το pdf.