Γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης,διάσπασης,εξαγοράς,απόκτησης και εκχώρησης μετοχών

Η Εταιρεία «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, γνωστοποιεί ότι με την Κ2-6371/10.10.2012 Απόφαση της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, όπως αποφασίστηκε με τις από 7-5-2012, 1-6-2012 και 27/8/2012 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών.

 

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση αποφάσεων το pdf.