Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την Εταιρεία εκδόθηκε το  φορολογικό πιστοποιητικό. Από τον έλεγχο της χρήσης  δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου το pdf.