Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας

Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό.

Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 24.05.2012 αποφάσισε
να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, καλούνται εκτός των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να λάβουν και απόφαση σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.06.2012.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του καταστατικού της
Εταιρίας, ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 1. Με το παρόν η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και ο διακριτικός τίτλος ως “PAPERPACK. Α.Β.Ε.Ε.’’
 2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

 1. Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιϊας, μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εμπορία αυτών.
 2. Η εκτύπωση περιοδικού τύπου.
 3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας.
 4. Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου.
 5. Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο-δείγμα) και η εμπορία στηριγμάτων, εκθετηρίων και προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το μέσο προώθησης-πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων.
 6. Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών.
 7. Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών.
 8. Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρηματικών Δώρων που σχετίζονται με την προώθηση πωλήσεων.
 9. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα.
 10. Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις.
 11. H άσκηση από την εταιρία εισαγωγικοεξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών κάθε
  μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.
 12. H συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως.
 13. H παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό της εταιρίας.
 14. H εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό της εταιρίας προγράμματα της E.E. και τρίτων χωρών.

Σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας(www.paperpack.gr), καθώς και στη διεύθυνση διαδικτύου του Ε.Χ.Α.Ε. (www.ase.gr).

Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας