Μετοχική Σύνθεση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε 1.185.927 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 19.04.2016 είχε ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
%
Ιωάννης Τσουκαρίδης
2.684.985
67,92
Επενδυτικό Κοινό 1.268.105 32,08
ΣΥΝΟΛΟ 3.953.090 100,00

Δεν υπάρχει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας ή/ και Διευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.