Μετοχική Σύνθεση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.185.927 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 14.05.2019 είχε ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
%
Ιωάννης Τσουκαρίδης
2.866.231
72,506
Τζουλιάνα Τσουκαρίδη 118.917 3,008
Βεατρίκη Τσουκαρίδη
71.420
1,807
Επενδυτικό Κοινό 896.522 22,679
ΣΥΝΟΛΟ 3.953.090 100,00

Δεν υπάρχει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή/ και Διευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 0.5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.