Μετοχική Σύνθεση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.185.927 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 04.04.2018 είχε ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
%
Ιωάννης Τσουκαρίδης
2.684.985
67,92
Επενδυτικό Κοινό 1.268.105 32,08
ΣΥΝΟΛΟ 3.953.090 100,00

Δεν υπάρχει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή/ και Διευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η εταιρεία με την από 25 Οκτωβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αποφάσισε την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας 24μηνης διάρκειας, ορίζοντας την ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς και αναθέτοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση του προγράμματος. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί αγορά ιδίων μετοχών και δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την εταιρεία ή κάποια συγγενή ή θυγατρική της εταιρεία.