Ανθρώπινο Δυναμικό

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τα έξι τελευταία χρόνια, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος κάθε έτους, είναι η εξής :

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Διοικητικό προσωπικό (μισθωτοί)
43
37
37
32
32
31
26
Εργατοτεχνικό προσωπικό (ημερομίσθιοι)
81
69
60
63
62
63
63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
124
106
97
95
94
89
94

ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

2012
2011
2010
2009
Διοικητικό προσωπικό (μισθωτοί)
32
33
35
39
Εργατοτεχνικό προσωπικό (ημερομίσθιοι)
63
62
63
63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
95
95
98
102

* Η Εταιρεία από 01/01/2013 έπαψε να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις, καθώς δεν συντρέχουν προϋποθέσεις, σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού του Ομίλου για το έτος 2013.