Εξέλιξη Χρηματιστηριακής Τιμής Μετοχής

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 1.185.927, 00 διαιρούμενο σε 3.953.090 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής(ΠΠΑΚ), τα τελευταία έξι έτη.

Για να ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο για την τιμή της μετοχής, πατήστε το επόμενο link εδώ .