Τα Νέα μας

05

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018

ΚΩΔ: Κ4-01-063

 Κηφισιά 05/12/2018

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση  των Οικονομικών Καταστάσεων

Ενεαμήνου 2018

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Ενεαμήνου 2018 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

Κατεβάστε εδώ το pdf

25

ΟΚΤ.

Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΚΩΔ: Κ4-01-043

                                                                                           Κηφισιά 25/10/2018

ΘΕΜΑ : ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, περισσότερα…

16

ΟΚΤ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

H εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει, περισσότερα…

30

ΑΥΓ.

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

Κηφισιά 30 Αυγούστου 2018

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Εξαμήνου από 1/1/2018 έως 30/06/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

28

ΑΥΓ.

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

ΚΩΔ: Κ4-01-102

                                                                                            Κηφισιά 28/08/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

 

 Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 (φορολογικό έτος 2017), που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την Εταιρεία, εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χωρίς Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο της χρήσης  δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

Κατεβάστε εδώ το pdf

28

ΑΥΓ.

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

ΚΩΔ: Κ4-01-063

                                                                                                Κηφισιά 28/08/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Δημοσίευσης  Οικονομικών Καταστάσεων

Α’ Εξαμήνου 2018

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α’ Εξαμήνου 2018 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

Κατεβάστε εδώ το pdf

12

ΙΟΛ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Κηφισιά 12/07/2018

 

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2018, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. περισσότερα…

12

ΙΟΛ.

Τροποποίηση Ανακοίνωσης Οικονομικού Ημερολογίου 2018 Λόγω Διανομής Πρόσθετου Μερίσματος

Κηφισιά 12/07/2018

 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Ανακοίνωσης Οικονομικού Ημερολογίου 2018

 Λόγω Διανομής Πρόσθετου Μερίσματος

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  λόγω διανομής πρόσθετου μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων Χρήσεων, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη ΄Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2018, τροποποιείται το οικονομικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε η εταιρεία την 19η Μαρτίου 2018 ως εξής: περισσότερα…

10

ΙΟΛ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 10η   Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δέκα (10) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,86% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.998.814 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. περισσότερα…

13

ΙΟΝ.

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 12η  Ιουνίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η  Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. περισσότερα…