Τα Νέα μας

16

ΜΑΙ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

ΚΩΔ: Κ4-01-027

                                                                                                Κηφισιά 16/05/2019

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Μαΐου 2019, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1500 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη της χρήσης 2018.

 Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350  ευρώ ανά μετοχή. περισσότερα…

16

ΜΑΙ.

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κ4-01-015

 

 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», τα Μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης  Μαίου 2019 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15 Μαΐου 2019 συνεδρίασή του, ως εξής: περισσότερα…

14

ΜΑΙ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κ4-01-006

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 14η   Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου εννέα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 79,32% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.135.659 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: περισσότερα…

06

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2019

Κηφισιά 06 Μαΐου 2019

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2019

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Τριμήνου από 1/1/2019 έως 31/03/2019. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

19

ΑΠΡ.

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. περισσότερα…

29

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

Κηφισιά 29 Μαρτίου 2019

ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

27

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

ΚΩΔ: Κ4-01-100

                                                                                            Κηφισιά 27/03/2019

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2018  μαζί με τα  Στοιχεία και  Πληροφορίες  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018  της εταιρείας και του Ομίλου, την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 29η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα.

δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 06/06/2019.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της Παρασκευής 07/06/2019 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 12/06/2019.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 
Κατεβάστε εδώ το pdf

15

ΙΑΝ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                              Κηφισιά 15/01/2019

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 14.01.2019 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 34.800,00 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

Κατεβάστε εδώ το pdf

27

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 27/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 21.12.2018 σε αγορά 39.446 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 134.931,68 ευρώ ή αξία 3,4207 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

21

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 21/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 20.12.2018 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 32.800,00 ευρώ ή αξία 3,28 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf