Τα Νέα μας

10

ΙΑΝ.

Διεθνής Διάκριση της Paperpack

Σημαντική Διάκριση για την εταιρία μας κατά την διεξαγωγή των World Star Packaging Awards 2017! περισσότερα…

21

ΔΕΚ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 74,06% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.927.682 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. περισσότερα…

28

ΝΟΕ.

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).). περισσότερα…

28

ΝΟΕ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2016

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Εννεαμήνου από 1/1/2016 έως 30/09/2016. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

26

ΟΚΤ.

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του την 26η Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της από 25ης Οκτωβρίου 2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ως εξής:  περισσότερα…

25

ΟΚΤ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. περισσότερα…

25

ΟΚΤ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2016, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0510 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα από μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014. περισσότερα…

04

ΟΚΤ.

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 03.10.2016 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, περισσότερα…

03

ΟΚΤ.

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101). περισσότερα…

08

ΣΕΠ.

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: περισσότερα…