Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 07.09.2016 πρακτικό του Δ.Σ. και εξελέγη σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.04.2016, είναι επταμελές με τριετή θητεία που λήγει την 30η Ιουνίου 2019 και απαρτίζεται από τους εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤO Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Κορίνα Φασούλη Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος
Τζουλιάνα Τσουκαρίδη Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Ζέτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Αντωνάκος Μέλος Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό μέλος
Τίτος Βασιλόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό μέλος
Λάμπρος Φράγκος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος