Επενδυτικές Σχέσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 01.07.2009 πρακτικό του Δ.Σ. και εξελέγη σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2009, είναι επταμελές με τριετή θητεία που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 και απαρτίζεται από τους εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤO Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Γούτος Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος
Τζουλιάνα Τσουκαρίδη Μέλος Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Ζέτος Μέλος Εκτελεστικό μέλος
Λάμπρος Φράγκος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος