Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής

Η εταιρεία «PAPERPACK ΑΒΕΕ» σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3556/2007 από το ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄50/01.04.2016) και ειδικότερα λόγω της προσθήκης δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω νόμου, υποπεριπτώσεως δδ΄ στην περίπτωση η΄ (κράτος μέλος καταγωγής) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.

Κηφισιά 26 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής το pdf.