Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στην από 30.09.2013 συνεδρίασή του, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ, που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 , συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Νικόλαος Ζέτος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Λάμπρος Φράγκος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.


Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τα τρία επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ..
Τα μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, όπως αυτά ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ο κύριος Λάμπρος Φράγκος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Δικηγόρος και η κυρία Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Δικηγόρος.


Κηφισιά 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου το pdf.