Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΠΕΡΠΑΚ – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.”
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 14ης Φεβρουαρίου 2012, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    Απόφαση για αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία.
    Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για< την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 14ης Μαρτίου 2012, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατεβάστε εδώ Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης