Δελτίο Τύπου

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, παρουσίασε κατά την Χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013, η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. .

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 6,9% και ανήλθε σε 14.201 χιλ. € έναντι 13.287 χιλ. € που είχε ανέλθει κατά την προηγούμενη χρήση.

Το περιθώριο μεικτού κέρδους της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφού διαμορφώθηκε σε 28,10% έναντι 22,28 % που είχε διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας της τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκαν σε  2.131 χιλ. έναντι 1.676 χιλ. €  που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  32,85%, ως επακόλουθο της αύξησης του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου κέρδους .

Τα αποτελέσματα προ φόρων  παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.088 χιλ. € έναντι ζημιών 809 χιλ.€ που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη μετά από φόρους  παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 764 χιλ. € έναντι ζημιών 910 χιλ.€ που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 861 χιλ. και  τα ταμιακά διαθέσιμα τέλους χρήσης της Εταιρείας ανέρχονται σε 2.519  χιλ. €.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 1.088 χιλ. €, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση επετεύχθη συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για πενταετή παράταση της λήξης  ομολογιακού δανείου ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000), με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%.

 

Κατεβάστε εδώ Δελτίο Τύπου το pdf.