Δελτίο Τύπου

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/09/2013, παρουσίασε η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε . Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 3,69% και ανήλθε σε 10.495  χιλ. € έναντι 10.122 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Το περιθώριο μεικτού κέρδους της Εταιρείας  παρουσίασε  αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αφού διαμορφώθηκε σε 26,94% έναντι 22,71 % την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκαν σε  1.637 χιλ. € έναντι 1.232 χιλ. €  της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  32,85%, ως επακόλουθο της αύξησης του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου κέρδους .

Τα αποτελέσματα προ φόρων  παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 851 χιλ. € έναντι κερδών 64 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.058 χιλ. και  τα ταμιακά διαθέσιμα τέλους χρήσης της Εταιρείας ανέρχονται σε 2.472  χιλ. €.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 1.340 χιλ. €, ενώ υπεγράφη σχετική εντολή «mandate letter» με τις πιστώτριες τράπεζες και επετεύχθη συμφωνία για πενταετή παράταση της λήξης του  ομολογιακού δανείου ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000), με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%.

 

Κατεβάστε εδώ Δελτίο Τύπου το pdf.