Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 14η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.186.425 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απόκτηση από την εταιρία επιπλέον ποσοστού 15% ήτοι , απόκτηση δύο χιλιάδων τεσσάρων (2.004) ανωνύμων μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έναντι συνολικού τιμήματος ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (90.180,00) ευρώ, το οποίο θεωρείται εύλογο με βάση και την από Νοέμβριο 2011 έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή.
Η απόκτηση των μετοχών θα γίνει με αγορά ποσοστού 10,00% (ή 1.336 μετοχών) από τον κύριο Ιωάννη Τσουκαρίδη βασικό μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. έναντι του ποσού των εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι (60.120,00) ευρώ, και ποσοστού 5,00% (ή 668 μετοχών) από την κυρία Τζουλιάνα Τσουκαρίδη μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας έναντι του ποσού των τριάντα χιλιάδων εξήντα (30.060,00) ευρώ. Με την ανωτέρω εξαγορά η μητρική εταιρεία θα κατέχει πλέον το σύνολο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να διαπραγματευθεί και καθορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τους ειδικούς όρους της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών, προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον σκοπό της υλοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως και ορίσει το πρόσωπο το οποίο θα υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ως αγοράστριας την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών και κάθε σχετιζόμενο έγγραφο .
Αναλυτικά:
Άκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την χορήγηση ειδικής έγκρισης (αδείας) για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για την απόκτηση από την εταιρεία επιπλέον ποσοστού 15%, με απόκτηση δύο χιλιάδων τεσσάρων (2.004) ανωνύμων μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έναντι συνολικού τιμήματος ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (90.180,00) ευρώ, το οποίο θεωρείται εύλογο με βάση και την από Νοέμβριο 2011 έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή.
Αναλυτικά:
Άκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

Κατεβάστε εδώ τις Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.