Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 7η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που  συνήλθε κατόπιν της από 4-10-2012 Προσκλήσεως του Δ.Σ.. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.186.425 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρείς (3) παλιές.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

XV. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρείς (3) παλιές. Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (1.185.927,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η καθεμία.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

 

Κατεβάστε εδώ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης το pdf.