Συμμετοχές

Αφοι Φωκα Α.Β.Ε.Ε 35%
Αφοι Βλαχου Α.Β.Ε.Ε. 6,18%