Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, γνωστοποιεί ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιό της PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.» στις συνεδριάσεις τους της 28.03.2012 ενέκριναν το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των παραπάνω εταιρειών, με απορρόφηση της δεύτερης μή εισηγμένης στο Χ.Α.Α. από την πρώτη εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 78 του κ.ν. 2190/20. Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα για καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απορροφούσας εταιρείας με Αρ.Πρωτ. Κ2-2225/03-4-2012 Υπουργείου Ανάπτυξης και της απορροφούμενης εταιρείας Αρ.Πρωτ. 6687/03-4-2012 του Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Κατεβάστε εδώ Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.