Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 30η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.728.868 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% των παρισταμένων μετόχων ήτοι ποσοστό 69,03% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  την έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 988737/25-07-2007 Σύμβασης Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής, ως ισχύει, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00,  , με τους παρακάτω  βασικούς όρους:

Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

Το ανώτατο ποσό του Δανείου θα είναι ευρώ τέσσερα εκατομμύρια (ευρώ 4.000.000).

Το επιτόκιο θα είναι το επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου  έως 5,00%.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι πενταετής.

Τέλος  η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με τα πιστωτικά ιδρύματα τους ειδικούς όρους και συμφωνίες για την τροποποίηση  του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.728.868 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.728.868, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο:Η Γενική Συνέλευση αφού  έλαβε  υπόψη  τα  άρθρα 12 και 32 του καταστατικού της εταιρίας, ανακάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων ήτοι ποσοστό 69,03% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  τους κ.κ. Τσουκαρίδη Ιωάννη του Πέτρου, Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου, Θεόδωρο Παπαπετρόπουλο του Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Πολυχρονόπουλο του Θεοδώρου, Λάμπρο Φράγκο του Ευθυμίου, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη και Νικόλαο Ζέτο του Δημοσθένη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η  θητεία  του  νέου  Δ.Σ  ορίζεται  τριετής. Το ως άνω  Διοικητικό Συμβούλιο  θα  διοικήσει  την  εταιρία τα  τρία (3) επόμενα  έτη,  ήτοι  μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ.,  ο κ.  Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος  και  ο Πολυχρονόπουλος Αλέξανδρος   ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως  αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ. κ. Τσουκαρίδης Ιωάννης, Τσουκαρίδη Τζουλιάνα και Ζέτος Νικόλαος, ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ.κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, και Λάμπρος Φράγκος.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 η Γενική Συνέλευση ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αλέξανδρο Πολυχρονόπουλο Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οικονομολόγο πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Λάμπρο Φράγκο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.728.868 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.728.868, Κατά: 0, Αποχή: 0.

 

Κηφισιά 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το pdf.