Ανακοίνωση Δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων A’ τριμήνου 2012

Η εταιρία PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2012 – 31/03/2012 της εταιρείας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α, και θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α΄τριμήνου 2012