Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 03.10.2016 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, καλούνται εκτός των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να λάβουν και απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση  του άρθρου 7  και του άρθρου 15  του  καταστατικού της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η  προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο των τροποποιούμενων άρθρων 7 και 15 του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.10.2016, έχει  ως ακολούθως

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, εκδίδονται δε στη μορφή των άϋλων τίτλων κατά  τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2533/1997 και 2651/1998 και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της ‘’Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ  ‘’ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

2. Ο περιορισμός της μη μεταβίβασης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.450.000) μετοχών της εταιρίας για μια δεκαετία λόγω υπαγωγής ειδικών επενδύσεων της εταιρίας στις ρυθμίσεις των αναπτυξιακών νόμων 1892 / 90 και 2601 / 98, αίρεται από της εισαγωγής των τίτλων της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και για όσο διάστημα αυτοί παραμένουν εισηγμένοι.

3. 2.  Η μεταβίβαση εισηγμένων ονομαστικών μετοχών ισχύει από την καταχώρησή της στα αρχεία της ‘’Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ‘’

4. 3. Η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται κατά συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο:  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κάθε φορά που ο Πρόεδρος, θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του  με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του λαμβανόμενη ως ανωτέρω να εκλέγει μεταξύ των μελών του έως δύο (2) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους προσδιορίζοντας με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

 

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους).

 

Κηφισιά 3 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού το pdf.