Ανακοίνωση περί σχολιασμού Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2015

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Εννεάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.379 χιλ. €  έναντι κερδών 1.343 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή μείωση  κατά 0,55% και ανήλθε σε 10.404  χιλ. € έναντι 10.462 χιλ. €  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε  1.819 χιλ. € έναντι 1.850 χιλ. €  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

 

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμιακά διαθέσιμα τα οποία  ανέρχονται σε 3.110  χιλ. €, παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε κατά 93 χιλ. € ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματά της σε Α’ ύλες κατά 542 χιλ. €, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο που ανέρχονται σε 741 χιλ. €.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση περί σχολιασμού Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2015 το pdf.