Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2014

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ,  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, οι  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  της περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014 για την εταιρεία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr),  την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χ.Α.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2014 το pdf.