Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α΄Τριμήνου 2016

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Τριμήνου από 1/1/2016 έως 31/03/2016. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 8,15%  και ανήλθε σε 3.905  χιλ.€ έναντι 3.610 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  573 χιλ.€ έναντι 687 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 424 χιλ.€ έναντι 543 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 295 χιλ.€ έναντι 402 χιλ.€. Η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων προσωπικού και την αύξηση των  ενοικίων αποθήκης λόγω μετεγκατάστασης σε αποθηκευτικούς χώρους διπλάσιας επιφάνειας.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2016 ανέρχεται σε 129 άτομα ενώ την 31/03/2015 ανερχόταν σε 112 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0747 € έναντι 0,1016€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 78 χιλ. € έναντι αρνητικών 168 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.312 χιλ.€ έναντι 2.145 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 140 χιλ.€.

Κατά την  τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους  52 χιλ.€  και συνολικά 2.781 χιλ.€ από το έτος 2014 μέχρι σήμερα, με ίδια κεφάλαια.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2016 το pdf.