Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2015

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Εξάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,64% και ανήλθε σε 7.249  χιλ. € έναντι 7.203 χιλ. €  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε  1.329 χιλ. € έναντι 1.215 χιλ. €  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

 

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία  ανέρχονται σε 2.913 χιλ. €, παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε περεταίρω κατά 319 χιλ. € ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματά της σε Α’ ύλες κατά 352 χιλ. €, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.039 χιλ. €  έναντι κερδών 856 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2015 το pdf.