Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2016

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Εξαμήνου από 1/1/2016 έως 30/06/2016. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 11,74%  και ανήλθε σε 8.100  χιλ.€ έναντι 7.249 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.380 χιλ.€ έναντι 1.329 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.054 χιλ.€ έναντι 1.039 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 736 χιλ.€ έναντι 692 χιλ.€.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2016 ανέρχεται σε 129 άτομα ενώ την 30/06/2015 ανερχόταν σε 110 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1863 € έναντι 0,1750€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ροές 368 χιλ. € έναντι 880 χλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε 2.206 χιλ.€ έναντι 2.913 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 58 χιλ.€.

Κατά την  τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους  96 χιλ.€  και συνολικά 2.825 χιλ.€ από το έτος 2014 μέχρι σήμερα, με ίδια κεφάλαια.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2016 το pdf.