Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2015

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Τρίμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,29% και ανήλθε σε 3.610  χιλ. € έναντι 3.495 χιλ. €  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε  687 χιλ. € έναντι 452 χιλ. €  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

 

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία  ανέρχονται σε 2.145  χιλ. €, παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε περεταίρω κατά 319 χιλ. € ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα η εταιρεία αύξησε τα αποθέματά της σε Α’ ύλες κατά 462 χιλ. €, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 543 χιλ. €  έναντι κερδών 269 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2015 το pdf.