Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2014

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Εννεάμηνο του 2014. Πιο συγκεκριμένα:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  παρουσίασαν αύξηση κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 1.850 χιλ. €, έναντι των 1.637 χιλ. €  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το περιθώριο EBITDA σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ανήλθε σε 17,68% στην τρέχουσα περίοδο, έναντι 15,60% την αντίστοιχη περυσινή  περίοδο. Το περιθώριο μεικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 30,20% έναντι 26,94%  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 777 χιλ. €, καθώς ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στην λήξη της περιόδου ανέρχεται σε 3.376 χιλ. €, ενώ την 31/12/2013 ανήλθε  σε  4.153 χιλ. €. Ο δείκτης του καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε 1,44  στην τρέχουσα περίοδο, ενώ την 31/12/2013 ανήλθε σε 1,97.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές  ύψους 2.195 χιλ.€ έναντι 1.058 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα τέλους περιόδου ανέρχονται σε 2.570 χιλ. € έναντι 2.472 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 1,46 εκατ. €, με την χρήση ιδίων κεφαλαίων στην τρέχουσα περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10.462 χιλ. €, έναντι 10.495 χιλ. €  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.343 χιλ. €, έναντι κερδών 851 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 981 χιλ. € έναντι κερδών 546 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο .

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2014 το pdf.