Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2015  μαζί με τα  Στοιχεία και  Πληροφορίες  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015  της εταιρείας και του Ομίλου ,στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 18η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα.

δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 26/05/2016.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της 27/05/2016 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η  02/06/2016.

 

Το μέρισμα για την χρήση του 2015 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης. Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016 το pdf.