Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2014

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Εξάμηνο του 2014. Πιο συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία  το Α’ εξάμηνο 2014 πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 1,3 εκατ. € με ίδια κεφάλαια.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές  ύψους 1.480 χιλ.€, ενώ  τα ταμιακά της διαθέσιμα τέλους περιόδου ανέρχονται σε 2.206 € χιλ.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 588 χιλ. €.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7.203  χιλ. € έναντι 7.166 χιλ. €  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 29,86%  σε σχέση με το 29,61% που παρουσίασε η Εταιρεία την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε  1.215 χιλ. € έναντι 1.354 χιλ. €  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 856 χιλ. €  έναντι κερδών 788 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 625 χιλ. € έναντι κερδών 530 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο .

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2014 το pdf.