Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την Εταιρεία εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χωρίς Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο της χρήσης δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου το pdf.