Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προέβη κατά την συνεδρίασή του της 07.09.2016 στον ορισμό των παρακάτω Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών:

  • Δημήτριος Τσιφτσής, Γενικός Διευθυντής
  • Δημήτριος Καίσαρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
  • Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Διευθυντής Πωλήσεων
  • Ιωάννης Χωριανόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου

Κηφισιά 07 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών το pdf.