Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», τα Μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης  Απριλίου 2016 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα με απόφαση της από 07.09.2016 συνεδρίασής του ως εξής:

  1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Κορίνα Φασούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Νικόλαος Ζέτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Δημήτριος Αντωνάκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Τίτος Βασιλόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Λάμπρος Φράγκος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τα τρία επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 η οποία θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

 

 

Κηφισιά 07 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου το pdf.