Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2014

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Τρίμηνο του 2014. Πιο συγκεκριμένα:
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.495 χιλ. € έναντι 3.530 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 27,15% σε σχέση με το 26,42% που παρουσίασε η Εταιρεία την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 452 χιλ. € έναντι 617 χιλ. € της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

 

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 970 χιλ.€ από λειτουργικές δραστηριότητες και τα ταμιακά διαθέσιμα τέλους περιόδου ανέρχονται σε 2.648 € χιλ..

 

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 427 χιλ. €.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 269 χιλ. € έναντι κερδών 319 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2014 το pdf.