Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2013

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2012  μαζί με τα  Στοιχεία και  Πληροφορίες  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012  της εταιρείας και του Ομίλου ,στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να μην διανεμηθεί μέρισμα.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2013 το pdf.