Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2013

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013 για την εταιρεία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr), την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2013 το pdf.