Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2011

Η εταιρία PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ I ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01/01/2011 – 30/09/2011 της εταιρίας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Τρίτη , 29 Νοεμβρίου 2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α και θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2011 το pdf.