Ανακοίνωση για τη διαδικασία εκποίησης κλασματικών Υπολοίπων

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση 99 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα κατά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 12/12/2012 των 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών από 11.859.270 σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 3 παλαιών, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,90 σε 0,30 ευρώ, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-7660/21.11.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση μη εκποίησης των ως άνω 99 κοινών ονομαστικών μετοχών στο σύνολό τους την ως άνω ημερομηνία, η διαδικασία εκποίησης θα συνεχιστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν και την επόμενη ημέρα παραμείνει υπόλοιπο, η Εταιρία θα ορίσει νέα ημερομηνία εκποίησης, πληροφορώντας σχετικά την αγορά.

 Η εταιρία ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημερομηνίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Το καθαρό ποσό της εκποίησης θα διανεμηθεί στους δικαιούχους μετόχους με ευθύνη της Εταιρίας.

 Η Εταιρία, με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για τη διαδικασία είσπραξης από τους δικαιούχους μετόχους του προϊόντος της εν λόγω εκποίησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-2846800 κα Άννα  Ραφαηλίδη).

Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση για τη διαδικασία εκποίησης κλασματικών Υπολοίπων το pdf.