Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων – Απάντηση σε Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δραστηριότητες της εταιρείας στην Κύπρο.

Η PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει τα εξής:
Η Εταιρία καθώς και οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2012 καθώς και στην τρέχουσα χρήση:
α) δεν διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπο ή κίνηση σε οιαδήποτε τράπεζα στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων των Τράπεζα Κύπρου και Τράπεζα CPB),
β) δεν έχουν κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών,
γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι 1,11% σε επίπεδο ομίλου και 1,12% σε επίπεδο εταιρείας,
δ) λόγω των ανωτέρω και λόγω του ότι οι εμπορικές, οικονομικές ή άλλες συναλλαγές με νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο είναι σε χαμηλά επίπεδα , η ενδεχόμενη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 1%, με ανάλογο ποσοστό επίπτωσης επί των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και του Ομίλου της.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση – Απάντηση σε Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το pdf.