Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2017

Κηφισιά 31 Μαΐου 2017

ΚΩΔ: Κ4-02-021

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2017

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Τριμήνου από 1/1/2017 έως 31/03/2017. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 3.812 χιλ.€ έναντι 3.905 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,38% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 590 χιλ.€ έναντι 573 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 424 χιλ.€ έναντι 424 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 295 χιλ.€ έναντι 295 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2017 ανέρχεται σε 138 άτομα ενώ την 31/03/2016 ανερχόταν σε 129 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0747 € έναντι 0,0747€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 844 χιλ. € έναντι θετικών ροών 78 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.003 χιλ.€ έναντι 2.312 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 460 χιλ.€.

Η εταιρεία έχει αποφασίσει την υλοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί εντός της παρούσας χρήσης.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf