Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2017

Κηφισιά 30 Αυγούστου 2017

ΚΩΔ: Κ4-02-021

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2017

 Συνεχίζει τις επενδύσεις και την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Εξαμήνου από 1/1/2017 έως 30/06/2017. Πιο συγκεκριμένα:

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 7.755 χιλ.€ έναντι 8.100 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,27% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.094 χιλ.€ έναντι 1.380 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 775 χιλ.€ έναντι 1.054 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 503 χιλ.€ έναντι 736 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2017 ανέρχεται σε 140 άτομα ενώ την 30/06/2016 ανερχόταν σε 129 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1273 € έναντι 0,1863€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.597 χιλ. € έναντι θετικών ροών 368 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.575 χιλ.€ έναντι 2.206 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 161 χιλ.€.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf