Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κ4-01-015

 

 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», τα Μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης  Μαίου 2019 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15 Μαΐου 2019 συνεδρίασή του, ως εξής:

  1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Κορίνα Φασούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Νικόλαος Ζέτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Δημήτριος Αντωνάκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Τίτος Βασιλόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Λάμπρος Φράγκος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. Σαμουήλ – Σάμης Δαυίδ, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. Δημήτριος Λαδόπουλος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τα τρία επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

 

Κηφισιά 16 Μαΐου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ το pdf