Ανακοίνωση περί σχολιασμού των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

Κηφισιά 29 Μαρτίου 2019

ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 5,92%  και ανήλθε σε 16.621  χιλ.€ έναντι 15.692 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2.248 χιλ.€ έναντι 2.761 χιλ.€  της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.059 χιλ.€ έναντι 2.016 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 761 χιλ.€ έναντι 1.383 χιλ.€.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.370 χιλ. € έναντι 1.324 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.726 χιλ.€.

Η εταιρεία υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 4,5 εκ. Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώθηκε εντός της προηγούμενης χρήσης.

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

 
Κατεβάστε εδώ το pdf