Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΚΩΔ: Κ4-01-043

                                                                                           Κηφισιά 25/10/2018

ΘΕΜΑ : ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι μέχρι 395.039 μετοχές κατά ανώτατο), με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 4,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω προγράμματος (26/10/2016-25/10/2018), η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία αγορά  Ιδίων Μετοχών και δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές.

Κατεβάστε εδώ το pdf