Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

Κηφισιά 30 Αυγούστου 2018

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Εξαμήνου από 1/1/2018 έως 30/06/2018. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 8.642  χιλ.€ έναντι 7.755 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,44%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.211 χιλ.€ έναντι 1.094 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 712 χιλ.€ έναντι 775 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 496 χιλ.€ έναντι 503 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2018 ανέρχεται σε 155 άτομα ενώ την 30/06/2017 ανερχόταν σε 140 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1256 € έναντι 0,1273€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 628 χιλ. € έναντι θετικών ροών 1.597 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.238 χιλ.€ έναντι 3.575 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αυξήθηκε 935 χιλ.€. Η αύξηση του δανεισμού οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας το οποίο ολοκληρώθηκε στην παρούσα περίοδο.

Κατεβάστε εδώ το pdf