Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

ΚΩΔ: Κ4-01-102

                                                                                            Κηφισιά 28/08/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

 

 Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 (φορολογικό έτος 2017), που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την Εταιρεία, εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χωρίς Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο της χρήσης  δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

Κατεβάστε εδώ το pdf