Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2019

Κηφισιά 06 Μαΐου 2019

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2019

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Τριμήνου από 1/1/2019 έως 31/03/2019. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 5.211 χιλ.€ έναντι 4.448 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,15%  .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.417 χιλ.€ έναντι 669 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 980 χιλ.€ έναντι 447 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 670 χιλ.€ έναντι 317 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2018 ανερχόταν σε 160 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1695 € έναντι 0,0803€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 262 χιλ. € έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών 330 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.799 χιλ.€ έναντι 3.623 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε 7 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018 και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 5.168 χιλ.€ από 5.247 χιλ.€ την 31/12/2018.

Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019, αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 10 των δημοσιευμένων Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου.

Κατεβάστε εδώ το pdf